Jedním ze supervizorů týmu projektantů, kteří haly pro společnost Bohemiatex projektovali, byl Ing. Tomáš Chovanec z brněnské pobočky firmy LLENTAB spol. s r.o. Nejdůležitější byla podle něj v tomto případě efektivní spolupráce s generálním projektantem hal, společností APOLO CZ. Na klíčových jednáních tak bylo možné operativně diskutovat detaily projektu a v návaznosti na to adekvátně a rychle řešit záležitosti, které byly v kompetenci dodavatele konstrukčního řešení. Jedině tak bylo možné zvládnout stavbu v termínu, který investor vyžadoval. I když se jednalo o jednu z největších hal v daném roce, tento postup uplatňují projektanti firmy LLENTAB v případě potřeby i u jiných realizací. Ideální kombinací je pro ně spolupráce trojúhelníku investor – generální projektant – projekční tým společnosti LLENTAB. Tato forma spolupráce je zárukou, že v průběhu přípravy nebudou vznikat zásadní změny projektu, které zdržují výstavbu a přináší vícepráce spojené s navyšováním rozpočtu.

Ne vždy je samozřejmě generální projektant nutný, ale u větších a složitějších staveb je jeho přítomnost zásadním přínosem jak pro dodavatele konstrukčního systému, tak zejména pro samotného investora. Projektanti specializující se na „ocelařinu“ nemohou jeho absenci plně nahradit, generální projektant nese na svých bedrech hlavní zodpovědnost a řeší projekt jako celek. Projektanti firmy LLENTAB se tak mohou soustředit na svou profesi a řešit především statiku. Jejich zájmem tedy je, aby u každého projektu byl generální projektant, a v tomto duchu jednají s investory a objednateli hal, avšak vždy záleží na finálním rozhodnutí investora. U projektů pro společnost Bohemiatex se ukázaly jako velmi efektivní osobní schůzky Ing. Chovance se zástupci generálního projektanta, které umožnily rychlé vyjasnění a celý projekt posouvaly dále bez zbytečných průtahů. V tomto případě byla velkým bonusem i lidská rovina spolupráce a vzájemná „chemie“ mezi členy týmu.

Tento projekt se vyvaroval i častého nedostatku, se kterým jsou v případě spolupráce s generálním projektantem zástupci firmy LLENTAB konfrontováni, a tím je skutečnost, že se některé problémy začínají řešit až ve chvíli, kdy se začne stavět. V takových situacích je už něco vyprojektováno, ale najednou generální projektant zjistí, že chce stavbu postavit jinak. Často se také staví podle dokumentace pro stavební povolení, protože investor šetří a nepokládá za důležité zadat přesnou prováděcí dokumentaci. Ta sice znamená navýšení rozpočtu, ale garantuje kvalitu, systémové a cenově optimální řešení a hladký průběh realizace.

Na halách pro společnost Bohemiatex pracovalo hned několik projektantů společnosti LLENTAB (viz již zmiňované dílčí technické detaily projektu). A i když od posledních projekčních prací uplynul více než rok a projektantům firmy LLENTAB prošly pod rukama další desítky projektů, pokusili jsme se k pohledu investora a generálního projektanta doplnit i vzpomínky ze strany zástupců pracovníků projekce, kteří podklady pro jednotlivé haly realizovali.

Níže si můžete přečíst vyjádření vybraných projektantů LLENTAB, kteří na projektu spolupracovali, rozhovor s generálními projektanty celé zakázky si můžete přečíst zde a zkušenosti investora s celým projektem si můžete přečíst zde.

“Mojí odpovědností bylo halu správně spočítat na základě podkladů dodaných v A-výkresech. Jednalo se o velkou trojlodní halu, tedy rozsáhlý objekt s hromadou oceli. Z hlediska zatížení jsem musel brát v potaz přistavění haly k administrativní budově, v jednom ze štítů je na výrobní halu napojena i skladová hala. Ve statickém výpočtu jsem tak zohledňoval i přitížení návějí sněhu na těchto přechodech. Na střeše je také velké množství vzduchotechniky, plynové vytápění a z podhledu jsou zavěšeny sálavé panely. Takže to bylo na velké ploše nestejnorodé zatížení, což znamená, že nepočítáte jednu příčnou vazbu, ale hned několik – jedna je zatížená sněhovou kapsou, další má v sobě víc vzduchotechnických jednotek. Vliv na zatížení má i podtlakové odvodnění, to znamená, že se střecha nechá zaplavit, voda vystoupá do stanovené úrovně a teprve poté začne fungovat podtlakové odvodnění a začne při dešti odsávat vodu ze střechy. Takže to je další zatížení, které jsem musel započítat. V hřebenech jsou průběžné světlíky, což konstrukci komplikuje. Všechno to zkoordinovat a rozkreslit si to, navíc pod velkým časovým tlakem, nebylo vůbec jednoduché. Právě ten čas byl důvodem, proč jsme se o práci podělili s kolegou Tomášem Čihákem, který si pak pod sebe vzal skladovou část. Naším přínosem tak bylo dodání optimálního výpočtu a kapacity našeho projekčního týmu, který udržel rychlost odezvy v potřebném čase, tak aby nedocházelo ke zbytečným průtahům a vše na sebe navazovalo. To bylo jak u této haly, tak i u další, kterou dělali kolegové o rok později, klíčové.”

Ing. Matěj Klimeš - projektant LLENTABIng. Matěj Klimeš, projektant LLENTAB

“Přímo s p. Markem ze společnosti APOLO komunikoval především náš kolega Tomáš Chovanec, který dělal supervizora poslední velké skladové haly a který celý průběh za nás jako projektanty firmy LLENTAB koordinoval. S kolegou Podzimkem jsme projektovali to, co nám Tomáš Chovanec jako koordinátor připravil a zadal. Šlo o to, abychom neztráceli čas zjišťováním detailů a mohli se věnovat vlastní práci. Cílem bylo maximálně zrychlit přípravu projektů a to se podařilo. Pokud se podívám na specifika této haly, prvním byla velikost – v daném roce to byla jedna z největších hal a jako taková byla samozřejmě v centru pozornosti. Řešili jsme řadu návazností na požární oblast a další části, což je složité v tom, že řada detailů se vyjasňuje teprve v průběhu výstavby. V té mé části s patrem jsme například museli připravit prostupy do nosníků všude tam, kde vedly sprinklery – tyto detaily musely být odladěny už ve fázi projektu. Tuto oblast jsme řešili v těsné spolupráci s projektanty společnosti APOLO CZ. U patra si pamatuji na řešení zábradlí a schodiště, které v původní dokumentaci pro stavební povolení nebylo zpracováno na úrovni prováděcí dokumentace. Když se vrátím k té požární oblasti, dobrým řešením požární ochrany nosné a střešní konstrukce se v tomto případě ukázaly sprinklery, které brání před teplotami, jež by byly pro ocelovou konstrukci kritické. V expediční části je například vazník 22 metrů a pro ten by už bylo dost obtížné napočítat odolnost nebo vazníky dodatečně opláštit. Navíc jsou sprinklery rozvedeny po celé ploše a to by v tak velké ploše už opláštit nešlo. Z hlediska komunikace musím dodatečně ocenit i APOLO CZ, protože ta spolupráce probíhala hladce a na velmi vysoké profesionální úrovni. To je při tak velkém projektu a časovém presu velmi důležité.”

Ing. Petr Dalík, projektant LLENTAB

U první skladové haly pro Bohemiatex byla hlavním faktorem její velikost. Druhým důležitým faktorem byl čas. Toho bylo poměrně málo, a tak bylo do projektu zapojeno více našich projektantů najednou. Často jsme pracovali do noci, abychom stanovené termíny zvládli. Co se týká technické náročnosti, ve skladové části jsou klimatizační jednotky a poměrně masivní zavětrování. Ale za opravdu zásadní faktor považuji časovou náročnost a nutnou efektivní koordinaci uvnitř týmu. Haly na sebe navazovaly a museli jsme sladit řadu detailů.

Ing. Tomáš Čihák, projektant LLENTAB