Při rostoucí ceně pozemků je větší tlak na využití každého metru čtverečního. Vestavěné konstrukce přinášejí investorům lepší využití vnitřních prostor – ať již nových nebo stávajících objektů. Nabízejí efektivnější využití vnitřní obestavěné plochy, případně nezbytně nutné podpěrné konstrukce pro různé technologie nebo instalace. U nových objektů se s těmito konstrukcemi často počítá již při celkovém projektu. Velké uplatnění však tyto konstrukce nacházejí u objektů, kde nebylo možno dopředu určit využití vnitřních prostor. Tím je myšleno např. pronájem rozlehlých, ale nezařízených prázdných prostor v průmyslových centrech nebo obnova starých hal, nepřipravených pro konkrétní potřeby investora.

Výhody a přednosti materiálů, technologie a konstrukcí LLENTAB

Konstrukce LLENTAB jsou složené ze za studena válcovaných profilů z vysokopevnostní oceli. Profily se válcují z již pozinkovaných pásů oceli. Tímto jsou tedy konstrukce LLENTAB specifické –  díky vysoké pevnosti použité oceli vycházejí prvky lehčí než z klasické válcované oceli tvaru I, H a U a celá konstrukce má již kvalitní protikorozní ochranu, kterou není potřeba již dále natírat. Z těchto prvků velikosti cca 100-380 mm se skládají nosné prvky, jako sloupy, vazníky, příhradové vazníky, příhradové sloupy, vaznice atd., ale také průvlaky a stropnice v případě pater. LLENTAB má také svoji výrobu trapézových plechů ve výškách 18-134 mm. Tyto plechy se používají jako krytina pro opláštění střech a stěn, ale také jako nosná rovinná konstrukce v případě pater.

Nejčastější případy vestaveb jsou nosné konstrukce pater

Tady LLENTAB nabízí několik základních systémových řešení. Jedná se o patro s nízkým trapézovým plechem, vysokým trapézovým plechem a patro s OSB deskami. V halách LLENTAB lze také realizovat těžká patra se SPIROLL panely nebo filigránové stropy. Základní a nejčastější druh konstrukce patra je s nízkým trapézovým plechem. Toto patro je vhodné pro běžné zatížení v kancelářských prostorách 350 kg/m2 včetně přemístitelných příček. Konstrukce má dostatečnou rezervu v únosnosti i na provedení podhledů pod patrem a těžké plovoucí podlahy. Primární nosné konstrukce patra jsou průvlaky a stropnice z profilů LLENTAB. Sekundární nosná konstrukce je trapézový plech výšky 45 mm, kladený na rastr stropnic. Plech se vylívá betonem s vloženou kari sítí 50 mm nad vlnu betonu a beton plní pouze funkci vyrovnávací a roznášecí vrstvy. Tato konstrukce patra nabízí zajímavou únosnost, tuhost, betonová vrstva nezatěžuje vlastní vahou více než je nutné a patro má dostačující akustické vlastnosti.

Konstrukce patra s OSB deskami je podobná v tom smyslu, že je zde opět proveden rastr průvlaků a stropnic. Místo trapézového plechu jsou však jako rovinná nosná konstrukce použity OSB desky. Desky jsou kladeny v několika vrstvách a tloušťkách dle požadovaného zatížení. Tato konstrukce má výhodu v tom, že je odbourán mokrý proces při vylévání trapézového plechu betonem. Konstrukce je také daleko lehčí a při správném návrhu desek a rastru stropnic má podobnou únosnost jako patro s trapézovým plechem. Lehkost konstrukce však přináší nevýhodu v horších akustických vlastnostech oproti těžšímu betonu.

V poslední době se stále častěji používá také konstrukce patra s vysokým trapézovým plechem. Tato konstrukce se uplatňuje spíše do patra s výrobními nebo technologickými prostory a je vhodná tam, kde je požadováno větší užitné zatížení. Výhodou je nejvyšší užitná únosnost přes 500 kg/m2 a také velká odolnost proti bodovému zatížení např. od nohou různých strojů. Primární nosnou konstrukcí jsou zde průvlaky, sekundární nosnou konstrukcí je železobetonová žebříková deska, vzniklá vylitím vysokého trapézového plechu (128-134 mm) betonem. Trapézový plech zde na rozdíl od první konstrukce funguje pouze jako ztracené bednění po dobu montáže. Železobetonová deska musí být správně vyztužena především pruty v každé vlně plechu a sítí při horním povrchu.

Patro přináší okamžité zdvojnásobení využitelné plochy v objektu. Patra lze dělat na běžné využití a tedy zatížení, což je nejčastěji patro pro kancelářské účely. Konstrukci patra však lze vyprojektovat i na daleko vyšší zatížení a pak lze patro využít i pro výrobní nebo skladové prostory. Patra lze dělat v návaznosti na hlavní nosnou konstrukci objektu nebo i jako samostatně stojící a staticky nezávislou konstrukci. V některých případech není potřeba rozšiřovat výrobní nebo skladovou plochu, ale zavést instalace, technologie i tam, kde původní nosné konstrukce nejsou na další zatížení uzpůsobeny. Zde se nabízí jako řešení vytvoření úplně nové, na stávající konstrukci nezávislé, vestavby.  Elegantní a rychlé řešení lze snadno vytvořit systémem našich profilů a konstrukcí. Firma LLENTAB funguje v České republice více než 20 let a většinu projektů tvořila a tvoří výstavba hal a průmyslových objektů. U těchto staveb přichází velice často investor s požadavky na to, aby část, někdy i dokonce celá hala, byla provedena jako vícepatrová. To pak přináší větší zatížení konstrukcí nesoucích podlaží a přísnější požadavky stavebních norem, kterým je nutno při výpočtu vyhovět.

Ing. Michal Přibyl, K-projektant LLENTAB

Technologické vestavby jsou, dá se říci, co realizace to unikát

Opakují a kombinují se zde pouze konstrukční principy a profily. Vše se navrhuje a projektuje dle konkrétního požadavku investora a technologie. Kombinují se příhradové konstrukce s plnostěnnými konstrukcemi, sloupové prvky s prvky kotvenými nebo zavěšenými na stávající konstrukce. Nejdůležitější a pro investora někdy nejtěžší je stanovit užitné zatížení těchto konstrukcí. Často není v době projektování těchto konstrukcí stále jasno, co vlastně a v jaké podobě se bude na konstrukce umisťovat. U rozsáhlých konstrukcí není ekonomické stanovit zbytečně vysoké užitné zatížení a na druhou stranu stanovit požadavek na nižší zatížení, než bude ve skutečnosti potřeba, může přinést mnoho problémů při realizaci technologie.

Systém LLENTAB je svojí variabilitou profilů vhodný na dodatečně prováděné vestavby jakéhokoli druhu. Jednotlivé prvky jsou ve finální podobě již z výroby a není je tedy na stavbě dále již potřeba upravovat. Každý prvek má pak svoje přesné místo v konstrukci dle montážních výkresů, tedy jakéhosi návodu. Tímto systém LLENTAB připomíná stavebnici. Montáž je díky šroubovým spojům, poměrně lehkým jednotlivým profilům a méně náročné mechanizaci rychlá a efektivní.