V prostorách haly, která sousedila se stávajícím výrobním zázemím společnosti FEI Czech Republic v Brně, realizoval LLENTAB v průběhu 2. pololetí 2017 pro tohoto světového lídra v oblasti elektronové mikroskopie vestavbu pěti různých objektů. Ty rozšíří výrobní kapacity firmy FEI a současně vytvoří nové administrativní, školící a sociální zázemí.

Česko se stalo velmocí ve výrobě elektronových mikroskopů. Trojice výrobních závodů, sídlících v Brně, měla už v roce 2015 na svědomí cca třetinu světové produkce elektronových “očí”. A dominance Česka se od té doby ještě zvýšila. V Brně totiž vyrostla zřejmě vůbec největší továrna na výrobu elektronových mikroskopů na světě – společnost FEI Czech Republic do ní investovala 700 milionů a nadále tady navyšuje objem své produkce. FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993.  V roce 2016 výrobce mikroskopů FEI, stejně jako celou americkou skupinu FEI s jejími pobočkami v řadě dalších zemí, koupila americká společnost Thermo Fisher Scientific, která je celosvětovým lídrem v prodeji přístrojů a zařízení do analytických a kontrolních laboratoří. High-end analytické a laboratorní přístroje a zařízení, software, služby, spotřební materiál a činidla od společnosti Thermo Fisher Scientific pomáhají  uživatelům řešit složité problémy, se kterými se setkávají při své práci. Hlavními odběrateli jejich výrobků včetně mikroskopů jsou světové univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu. Společnost Thermo Fisher Scientific současně přinesla mnoho rozvojových impulzů pro brněnský závod a jedním z nich je i nová, právě se dokončující investice, na které se významnou měrou podílela společnost LLENTAB.

Od začátku se jednalo o zajímavé konstrukce v již hotové železobetonové hale. Haly těchto technologických parků fungují pouze jako skořápka, chránící vnitřní prostředí proti povětrnosti, a investorům nabízí velký vnitřní prostor jak do plochy, tak do výšky. Vestavby jsou pak logickým řešením, protože se využije velká světlá výška haly a zvýší se užitná plocha vytvořením dalších pater. Jsou také do určité míry i nutností, protože stávající haly velmi často nejsou dimenzovány na velké požadované zatížení od instalací všeho druhu. Na projektu bylo zapotřebí koordinovat mnoho požadavků a úkolů. Projekt se vyvíjel v mnoha ohledech za pochodu. Dlouhá diskuse se vedla především ohledně požadavků na užitné zatížení, na které byly konstrukce dimenzovány. Bylo potřeba stanovit užitné zatížení tak, aby zároveň bylo dostatečné, ale na druhou stranu aby se zbytečně nezvyšovala cena konstrukcí a základů. Ocelové konstrukce objektů LL01 a LL05 vytvořily lehké, ale zároveň velmi únosné, rozlehlé zastropení výrobních prostor s možností zavěšení všech potřebných instalací. Konstrukce LL02, LL03 a LL04 podpírají patra s velkým užitným zatížením, které umožňují na patra osadit bez problémů velké stroje a technologie. Systém LLENTAB, který je podobný stavebnici, je pro podobné vestavby vhodný svojí variabilitou, lehkostí a rychlostí výstavby.

Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB

Pět nových vestaveb, využívajících konstrukci LLENTAB, je součástí významného rozšíření již zmiňovaného brněnského výrobního centra. Celý proces dodávky je rozdělen do dvou fází, v té první se dokončily výrobní prostory (objekty LL 01 a LL 05), sociální a technické zázemí (LL 02 a LL 03) a začala se realizovat dvoupatrová vestavba pro administrativní a školící centrum (LL 04). Investor měl  obavy z použití klasických vozidel s dieselovými motory, jejichž emise by mohly znečistit prostředí jak zastavované haly, tak i té sousední haly, kde nepřetržitě probíhala výroba elektronových mikroskopů, která je extrémně náročná na dokonalou čistotu. Stabilita ocelových konstrukcí nových objektů musela být dimenzována na instalaci masivních rozvodů vody, energie a vzduchotechniky. To vše samozřejmě ovlivnilo náročnost jak přípravy projektu, tak i samotnou realizaci.

Celá realizace byla složitá nejen rozsahem, ale i kvalitativně. Po celou dobu se upravovaly projekty a vznikaly vícepráce, což kladlo extrémní nároky na součinnost projektantů investora a našich pracovníků projekce, výrobu konstrukcí LLENTAB a v neposlední řadě na montážní týmy. Obavy jsme měli i z otřesů, které vznikají při montáži ocelové konstrukce a které by mohly negativně ovlivnit sousední výrobu investora. I tady se ale nakonec vše vyřešilo a dnes je většina celé zakázky úspěšně dokončena. Zbývá pouze instalovat podhledy ve výrobních prostorách a dokončit práce na první etapě výstavby administrativního a školícího centra. Vše bychom měli finálně předat v průběhu prosince 2017. Musím vyzdvihnout přístup investora, který si vědom náročnosti celé zakázky, přistupoval k celému projektu velmi zodpovědně a konstruktivně, čímž nám umožnil efektivně zrealizovat celý projekt k všestranné spokojenosti

Ing. Petr Kapečka, Technik stavby z brněnského zastoupení LLENTAB
objekt LL 01

Objekt LL 01

V tomto objektu bude umístěna výroba a koridory pro rozvody vody, elektrické energie a vzduchotechniky, má šířku 108 m a délku 48 m. Vnitřní světlá výška je 4,25 m. Pro vestavbu byla použita konstrukce HHR8, tedy hala s horizontální střechou, horizontálním dolním pasem a osmi vnitřními sloupy, sestavenými ze dvou C-profilů. Sloupy jsou umístěny v rastru 12×12 m a kotvené v obou směrech kloubově. Vazníky jsou po 6 m a každý druhý je osazen na podélné průvlaky. Vazníky spolu s průvlaky pak tvoří prostorovou příhradovou konstrukci. Stabilita v obou směrech je zajištěna bez použití ztužidel.  Celkové užitné zatížení vestavby činí 170 kg/m2. Navíc k tomuto zatížení je na konstrukci podvěšeno několik kladkostrojů nosnosti 500 kg a jeden energokoridor (více rozvodů koncentrovaných do jedné linie) se zatížením 700 kg/m2.

objekt LL 01

Objekt LL 02

Objekt LL 02, ve kterém bude v přízemí sociální zázemí pro pracovníky ve výrobě a v patře strojovna vzduchotechniky, má délku 68,1 m a šířku 6 m. Vnitřní světlá výška je 3,7 m. Rámy jsou po 6 m. Je použita konstrukce typu HHR1. Na příhradové konstrukce rámů je uložena nosná železobetonová deska, vylitá do ztraceného bednění z trapézového plechu. Stabilita a tuhost je zajištěna ztužidly. Deska tvoří podlahu strojovny. Užitné zatížení podlahy strojovny je 500 kg/m2.

objekt LL 01

Objekt LL 03

Objekt LL 03 s technickým zázemím má rozměry 10,3 m x 14 m (délka a šířka) a světlou výšku 5,3 m. Ocelová konstrukce je typu HHR2. Konstrukce je podobná jako v LL02, pouze s rozdílem, že zde nejsou pro průvlaky použity příhradové konstrukce. Železobetonová deska zde tvoří opět patro s užitným zatížením 500 kg/m2.

Dvoupatrová vestavba LL 04

Tato vestavba bude po dokončení administrativním a školícím zázemím a má délku 73,3 m a šířku 11,9 m, podlaha 2.NP je ve výšce 4 m, podlaha 3.NP ve výšce 8 m. Konstrukce tvoří nosné patro a celá vestavba se realizuje ve dvou etapách. Většina obou pater je dimenzována na užitné zatížení 250 kg/m2 plus zatížení příčkami. Polovina druhého patra je dimenzována na zvýšené užitné zatížení 500 kg/m2. Pro patro s větším užitným zatížením je použita opět nosná železobetonová deska, pro patro s nižším zatížení systém se stropnicemi a s nosným trapézovým plechem. Stabilita v obou směrech je zajištěna ztužidly.

objekt LL 01

Objekt LL 05

V tomto objektu bude další výrobní linka FEI, má délku 24 m a šířku 60,4 m, vnitřní výška je 4,25 m. Konstrukce je systémově i zatížením totožná jako u objektu LL01. Oba objekty na sebe dokonce přímo navazují a jsou staticky závislé. Nosné konstrukce všech pěti objektů jsou kotveny kloubovým uložením, prvky ocelových konstrukcí jsou vyrobeny z pozinkované oceli.  Pro vnitřní prostředí stávající haly, kde se realizují vestavby, se uvažuje stupeň korozivní agresivity C2, pro vnitřní prostředí vestaveb se může uvažovat dokonce C1.

.

Ve firmě LLENTAB jsme našli vysoce profesionálního partnera, který nám byl a je nesmírnou oporou v tomto náročném projektu. Projekt se od samého počátku nerodil snadno. Měli jsme sice k dispozici halu s cca 12 000 m2 plochy, ale hala byla navržena jako skladová, a ne výrobní. Nebylo možné využít jakýmkoliv způsobem železobetonový skelet haly, nakolik byl dimenzován tak, že další zatížení by neunesl. Drátkobetonová podlaha haly byla tenká a nebylo možné jí zatížit většími soustředěnými tlaky. Požadavek naší výroby na rastr sloupů byl kategorický a rastr nesměl být menší než 12 m, což je poměrně velká vzdálenost – vzhledem k nutnosti umístění různých technologií nad vestavbu čistých prostor, které jsou nutné pro výrobu mikroskopů resp. jiných výrobků, které se budou vyrábět v nových výrobních prostorách. Zkoumali jsme různé nosné systémy od různých výrobců, až jsme narazili na výrobní program společnosti LLENTAB, který nás zaujal a zdál se nám velmi vhodný pro náš projekt. Bylo třeba vyřešit ještě jeden problém – jak přenést poměrně velké sloupové tlaky do podloží. Zde jsme objevili technologii tryskové injektáže a oslovili jednoho z lídrů v této oblasti – společnost SOLETANCHE. Pod každým ze 144 sloupů jsme udělali jádrové vrty průměru 15 cm, což minimálně narušilo existující podlahu a přes tyto otvory se převedla trysková injektáž, která zpevnila podloží tak, aby přeneslo zatížení od ocelových sloupů. Už v této fázi probíhala velmi intenzivní spolupráce s techniky firmy LLENTAB, kteří promptně dodávali potřebné výpočty a údaje, aby se spodní stavba realizovala bez zbytečných prodlev. Samotný nosný systém od společnosti LLENTAB byl ušitý přesně na míru a podle našich požadavků. Příhradové prvky byly nejvhodnějším nosným systémem pro 12 m požadované rozpětí konstrukce. Jelikož jednotlivé prvky příhradových nosníků a sloupů jsou tenkostěnné, za studena ohýbané, z velmi kvalitní oceli, jsou také velmi lehké a přesně to jsme potřebovali. Navíc celá konstrukce je pozinkovaná, což je také z hlediska čistoty našeho výrobního prostoru důležité. Obdivovali jsme statiky firmy LLENTAB, kteří mají metodiku pro výpočet tenkostěnných konstrukcí a ovládají specifika takto navrhovaných konstrukcí. Nebylo divu, že společnost LLENTAB s přehledem vyhrála výběrové řízení, kterého se zúčastnilo několik firem. Chci jim touto cestou, jménem celého brněnského – a nejen investičního – týmu, poděkovat.

Ing. Jaroslav Duda, Senior Facility Manager ve společnosti Thermo Fisher Scientific Brno
objekt LL 01
objekt LL 01
objekt LL 01
objekt LL 01