Světově uznávaný americký statistik William Edwards Deming, který proslul svou průkopnickou prací statistického řízení jakosti, považoval kvalitu za významný faktor úspěchu: „Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“. Management společnosti LLENTAB, spol. s r.o., lídr na českém trhu ocelových hal, je o významu kvality přesvědčen také. Kontrola kvality je proto organizována a řízena komplexně a systémově.

Náš systém kontroly kvality má několik částí a podsystémů. Jedním z nich je operační systém orientovaný na procesy „LLENTAB Inside“, který v zásadě dodržuje požadavky normy ISO 9001. Kontrolujeme zavádění a efektivnost našich procesů, stejně jako jejich dopad na požadovaný výsledek. Tento systém obsahuje procesní mapy, směrnice, instrukce, vzory dokumentů. Uplatněním a dodržováním tohoto operačního systému chceme být dostupní, flexibilní a schopní vždy reagovat na požadavky zákazníků.

Před přijetím zakázky se proto vedení společnosti vždy ujistí, že má přístup ke zdrojům potřebným k úspěšné realizaci zakázky a ke splnění svých závazků. Dodávku realizuje vždy dle předložených nabídek, dodání v souladu se zákonem a rámcovými dohodami je samozřejmostí. Navíc pracuje jen s produkty a službami od pečlivě vybíraných dodavatelů.

Další částí řízení kontroly kvality je projekční a výrobní činnost, která je certifikovaná dle EN 1090-1. To znamená, že společnost LLENTAB je oprávněna označovat své ocelové stavby / produkty značkou CE. Je tomu tak díky skutečnosti, že výroba švédské mateřské společnosti LLENTAB AB prošla certifikací dle uvedené evropské normy (EN 1090-1, povinné značení stavebních kovových konstrukcí). Certifikaci provedla a kontroluje švédská notifikovaná společnost AAA Certification AB a protože označení CE platí ve všech členských zemích EU, má i český zákazník jistotu, že ocelové rámy a produkty LLENTAB jsou technicky spolehlivé a bezpečné.

Při samotné výstavbě hal LLENTAB je navíc pravidelně kontrolována kvalita montáže a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) přímo v terénu. Kontrolu v terénu pomáhal zavést pan Václav Konečný, který byl hlavním dodavatelem montážních prací v počátcích firmy LLENTAB, spol. s r.o. a mohl tak plně využít své zkušenosti s montáží ocelových hal právě při kontrole kvality. V současnosti tuto oblast zajišťuje LLENTAB hlavně formou spolupráce s firmou CIVOP s.r.o., její služby jsou „ušité na míru“ přesně dle požadavků a potřeb společnosti LLENTAB, spol. s r.o.. CIVOP System® je komplexní a permanentně odborně rozvíjený systém outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), životního prostředí (ŽP) a revizí technických zařízení. Kontrolována je kvalita provedené montáže, zdokonaluje se bezpečnostní kultura s cílem vytvořit bezpečná pracoviště a zajistit na nich bezpečné chování. Zákazník tak má vždy jistotu, že konstrukce LLENTAB je smontována dle standardu, v bezpečných podmínkách a v požadované kvalitě. „Se společností CIVOP s.r.o. jsme zahájili spolupráci v oblasti BOZP a PO již v roce 2009 v rámci vlastní administrativní budovy a kanceláří v Praze Uhříněvsi. V lednu 2016 jsme rozšířili spolupráci o naše požadavky, týkající se kontroly kvality montáže a BOZP přímo na našich pracovištích včetně konzultací na stavbách či odborné pomoci v případě řešení kontrol ze strany státních orgánů.

Na pracovištích LLENTAB se zejména kontroluje:

  • utažení šroubových spojů tak, aby byla dodržena norma ČSN EN 1090-2+A1 a tolerance stanovená interní instrukcí. K měření požadovaného momentu utaženého šroubového spoje je používán digitální momentový klíč, pravidelně kalibrovaný,
  • svislost a přímost sloupů – používá se digitální vodováha,
  • vedení montážního deníku a dokumentů kvality stanovených interním operačním systémem „LLENTAB Inside“,
  • dodržování bezpečnosti práce – např. dechová zkouška na přítomnost alkoholu v krvi, provedení bezpečnostního a požárního značení, revize nářadí a používané techniky vč. pravidelných kontrol a zápisů.

Celý tento proces začíná zadáním konkrétní stavby ke kontrole, vlastní kontrolou, výstup z kontroly je postoupen k zapracování a vyřízení.  Tyto výstupy z kontrol (praktické situace vzniklé na stavbách) jsou jedním ze zdrojů témat k diskuzi na školeních. Abychom mohli požadovat konkrétní úroveň kvality, organizujeme odborná školení a pravidelně pořádáme setkání s našimi spolupracujícími dodavateli. Současně s tím požadujeme od dodavatelů potvrzení o zákonných školeních vč. zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti. Obsahem těchto školení jsou např.:

  • předepsané technologické a pracovní postupy LLENTAB
  • novinky v systému LLENTAB
  • řešení konkrétních situací ze staveb za účasti projektantů a techniků LLENTAB
  • shromažďování návrhů a nápadů ke zlepšení, plynoucí přímo z výstavby hal,
  • BOZP a PO.

Důležitým prvkem kontroly kvality je i systém evidence neshod. „Tento systém rozšiřujeme a zkvalitňujeme tak, abychom minimalizovali výskyt neshod a předcházeli jejich vzniku. Evidenci neshod provádíme přes databázový systém, který umožňuje efektivní vyhodnocení, které typy neshod se často opakují nebo jsou kritické. Součástí evidence je uzavření neshody konkrétním řešením, které je stejné kvality jako řešení původní. Tímto systémem sledujeme několik cílů současně – chceme plnit specifikované požadavky a stanovené standardy, maximálně respektovat potřeby zákazníků a současně zajistit prosperitu naší společnosti.“ Úsilím o dosažení požadované úrovně kvality a dodržováním bezpečnosti práce chce společnost LLENTAB dosáhnout spokojenosti svých zákazníků/investorů a dlouhodobých pozitivních vztahů s nimi. Právě díky uvedenému systému evidence neshod může LLENTAB klientovi vždy doložit, jakým způsobem byla případná neshoda vyřešena. Součástí systému řízení kvality ocelových hal LLENTAB jsou i standardy nezávislých uznávaných autorit na lokálním trhu. V České republice jsou to autorizované zkušební ústavy: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – TZÚS Praha, s.p. a PAVUS, a.s.. Ty provádějí zkoušky výrobků nebo jejich částí a tím stanovují standardy pro pozdější kontrolu kvality.

Systém řízení kvality ve společnosti LLENTAB, spol. s r.o. čerpá a vychází z propracovaného systému mateřské firmy LLENTAB AB ve Švédsku. „V mateřské firmě a jejích dceřiných společnostech je systém kontroly kvality obdobný, vždy je však přizpůsobený lokálním prováděcím předpisům a zvyklostem. My jsme na základě zkušeností například aplikovali proces kontroly vlastní práce. Tzn., že používáme kontrolní dokumenty, vycházející z operačního systému orientovaného na procesy „LLENTAB Inside“, kterými si montéři sami po sobě zkontrolují provedení své práce. Začíná to kontrolou kompletnosti dodávky materiálu, pokračuje kontrolou šroubových spojů, měřením svislosti sloupů a dalšími parametry, končí závěrečným podpisem, který stvrzuje, že vše odpovídá standardu a požadované kvalitě. Tyto kontrolní dokumenty jsou posuzovány, event. řešeny a poté archivovány zároveň s montážním deníkem.