V červenci 2017 vyhlásila obec Průhonice veřejnou zakázku na dostavbu a rekonstrukci prostor tělocvičny ZŠ v Průhonicích na Školní ulici. A v dubnu 2019 byl zrekonstruovaný areál s novou tělocvičnou s ocelovou konstrukcí LLENTAB otevřen. Bezproblémový a rychlý průběh zakázky ukázal, že když má zastupitelstvo odvahu a kompetenci, lze i takovouto náročnou investici zvládnout bez velkých komplikací.

Krásná příroda v rozlehlém parku zapsaném v UNESCO, krátká dojezdová vzdálenost do centra Prahy i napojení na dálnici D1 dělaly z Průhonic oblíbené místo pro bydlení už od poloviny 90. let. Zatímco v roce 2004 zde evidovali zhruba dva tisíce obyvatel, v roce 2018 se už jejich počet blíží ke třem tisícům. Srovnávat to s dobou, kdy tady bydlelo 500 lidí, a Průhonice byly malou českou obcí, prostě nejde

A že se to průhonickému zastupitelstvu daří, potvrzují i poslední výsledky – rekonstrukcí procházejí místní i krajské komunikace, proběhla dostavba nového pavilonu MŠ, kterou se zvyšuje kapacita na 125 dětí, prudkou proměnou prošla a prochází i místní základní škola, do které chodí nejen děti z Průhonic, ale také z dalších spádových obcí společného školského obvodu ZŠ Průhonice (Nupaky, Dobřejovice, Herink, Popovičky, Modletice). V roce 2014 realizovala obec I. etapu rekonstrukce ZŠ, při které došlo k navýšení kapacity ZŠ na 360 žáků, v roce 2015 II. etapu rekonstrukce, kterou došlo k navýšení kapacity na 534 žáků. V připravované III. etapě (dostavba pavilonu E) by mělo dojít k dobudování prostor ZŠ na plánovanou kapacitu 594 žáků. Na tuto kapacitu byly v současné době dostavovány i prostory pro výuku tělesné výchovy v ZŠ. Další navyšování kapacity ZŠ již není plánováno.

S rostoucí kapacitou školy bylo nutné reagovat i na omezené možnosti původní tělocvičny. Na veřejném zasedání zastupitelstva na konci října 2016 se jednohlasně zastupitelstvo shodlo, že připravený projekt stavby nové a rekonstrukce staré tělocvičny základní školy vyhovuje, ale že celkové náklady na výstavbu se musí výrazně snížit. Zastupitelé souhlasili se schůzkou projektanta ing. Víta Santolíka, jednatele firmy AP STUDIO s.r.o., s  tehdejším zastupitelem ing. Tomášem Rotterem, CSc., za účelem nalezení co nejvýhodnějších variant použitých materiálů při řešení projektové dokumentace.

Výsledky jejich jednání přinesly možnost realizovat celý projekt na bázi jednopodlažní, jednolodní montované ocelové konstrukce, což se také objevilo v zadávacích podmínkách v červenci 2017. O vítězi bylo rozhodnuto na podzim a v říjnu 2017 už zástupci generálního dodavatele stavby, společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (EKIS) podepsali smlouvu o realizaci primární ocelové konstrukce haly se společností LLENTAB, spol. s r.o. Výstavba byla zahájena v říjnu 2017, celý areál byl dokončen na začátku roku 2019. Průhonická základní škola tak získala pro svoje potřeby novou kapacitní univerzální sportovní halu, vhodnou mj. pro většinu míčových her. V odpoledních a večerních hodinách vedení obce předpokládá i využití prostor ze strany širší veřejnosti.

Z hlediska architektonického řešení je nová hala tělocvičny navržena jako jednoduchá hmota, která se použitými jednoduchými architektonickými prvky snaží splnit dvě základní kritéria architektonického výrazu stavby:

 • přiblížit tvarosloví použitému v roztříštěné architektuře stávajících staveb komplexu základní školy (tak aby se do prostoru nevnášely další cizorodé prvky)
 • zmenšit mohutnost stavby haly, která je svým měřítkem neúměrně velká ke hmotám stávajících staveb v areálu základní školy.

Nově navržená tělocvična je umístěna v do té doby nezastavěné zahradě základní školy mezi stávajícím atletickým oválem a stávající tělocvičnou. Součástí stavebních prací byl i objekt nástavby a přístavby šatnového bloku a doprovodných provozů, který je situován v místě stávajícího jednopodlažního objektu šatnového a obslužného bloku stávající tělocvičny. Toto nové zázemí je navrženo jako přechodný a současně spojovací prvek – obsahuje totiž nejen šatny a zázemí pro obě haly, ale i vstupy do obou tělocvičen. V nové tělocvičně bude max. 32 sportovců (jedna třída), ve stávající tělocvičně to bude stejné, tedy maximálně 32 sportovců (jedna třída). Šatny mají celkovou kapacitu 3 x 24 míst. Na galerii nové haly je prostor pro 70 diváků a k dispozici mají toalety v 1. NP a prostor pro příležitostné občerstvení ve 2.NP.

Prostory obou hal jsou propojitelné, nebo oddělitelné pomocí mobilních akustických příček. Nová hala svými rozměry vytvoří regulérní hrací plochu pro volejbal, basketbal, florbal, futsal. V prvním nadzemním podlaží objektu nástavby a přístavby, tedy zázemí obou tělocvičen, jsou využity stávající prostory šaten a technického zázemí, které byly zrekonstruované pro účely propojení obou tělocvičen a zároveň pro pokrytí navýšených požadavků na šatnové zázemí (tři šatny). Celkové náklady stavby včetně DPH dosáhly cca 50.7 mil., přičemž 70 % nákladů pokryly dotace, obec Průhonice financovala 30 %. Kč. V této částce jsou však zahrnuty také náklady na částečnou rekonstrukci stávající (starší) tělocvičny a kompletní rekonstrukci běžeckého oválu.

Současný starosta Průhonic Bohumil Řehák byl v době, kdy se stavba tělocvičny rodila, místostarostou obce. Dokonale tedy zná a sleduje celý projekt už od jeho počátku. Bez rozhovoru s ním by nebyl článek o nové průhonické tělocvičně kompletní.

Pane starosto, jak jste při stavbě vaší nové tělocvičny postupovali?

„Na začátku byla potřeba zvýšit kapacitu stávající tělocvičny, základní čísla a důvody jsou ostatně popsány v úvodu vašeho článku. Začali jsme proto řešit financování a díky dotaci se možnost stavby ukázala jako reálná. Zadali jsme projekt a najali si externí firmu, která provádí administraci dotace. Administrátor je důležitý – kromě samotné žádosti o dotaci se musí vypsat veřejné výběrové řízení na dodavatele a musí se provádět celá administrace dotace tak, aby probíhala v souladu s podmínkami donátora. Každá stavba se navíc nějak vyvíjí, objeví se na ni změny a ty se musí zapracovat do celého projektu. Všechno je velmi složité a bez specialistů to málokterý obecní úřad zvládne. Po výběru generálního dodavatele jsme na podzim 2017 uzavřeli smlouvu o dílo a stavba mohla začít.“

 S čím jste se při akci potýkali, jak to bylo s územním řízením a stavebním povolením, pozemky apod.

„Společné rozhodnutí o územním řízení a stavebním povolení proběhlo bez komplikací, pohybovali jsme se na vlastním pozemku a stavba nijak neovlivnila majitele sousedních pozemků.“

Jakou roli hrál při hledání nejvhodnějších variant použitých materiálů váš bývalý zastupitel Ing. Tomáš Rotter? Proč se do projektu zapojil a co na zvolené technologii a realizační firmě nejvíce oceňoval?

„Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. je specialista na ocelové a dřevěné konstrukce a této oblasti se dlouhodobě věnoval i v rámci působení na ČVUT v Praze. Bylo naší velkou výhodou, že bydlí v Průhonicích a v předešlém volebním období byl zastupitelem obce. A je škoda, že už tuto funkci nezastává, jeho zkušenost nám chybí. Ing. Rotter doporučil ocelovou konstrukci haly s vetknutými sloupy a s kloubově uloženými vazníky jako nejvhodnější volbu statického systému pro daný případ a dále provedl kontrolu konstrukčního a statického řešení navržené ocelové konstrukce haly tělocvičny. Účelem kontroly bylo stanovisko pro obecní úřad, že projekt haly tělocvičny odpovídá požadavkům norem pro návrh ocelových konstrukcí.“

Ze zápisů zastupitelstva vyplynulo, že jste museli hledat cesty, jak snížit náklady na výstavbu.

„Nebylo to nic neobvyklého – zastupitelstvo mělo své představy o podobě a vybavení, ale také finanční limit. Bylo to licitování o hledání optima tak, aby se do objektu vešly všechny sporty, které jsme potřebovali a současně jsme přitom dodrželi plánovaný rozpočet. Zvolená varianta plně vyhovuje předpokladům a alternativní možnost propojení se stávající tělocvičnou umožňuje i mimoškolní využití, například pořádáním sportovních turnajů s účastí divácké veřejnosti.“

Jaké jsou plány s financováním provozu tělocvičny?

„Při spuštění plánujeme zachovat model stávající tělocvičny, jejíž provoz financovala v plném rozsahu škola. Pochopitelně se škola bude snažit si nějaké finance vydělat cestou pronájmu haly veřejnosti. Samozřejmě za podmínek, které budou odpovídat dotaci, poskytnuté na výstavbu. Zkušenosti máme z té původní tělocvičny, ale tato hala je zcela jiná a nelze to plně srovnávat. Spočítané to nemáme, zatím registrujeme zájmy o pronájmy, ale po spuštění budeme muset sladit představy nájemců o cenách s reálnými náklady na provoz nového objektu. Ty budou určitě větší než u původní tělocvičny, takže to může některé menší subjekty odradit. Výrazně to bude ovlivňovat i budoucí správce haly, pro kterého je v prostorách haly připravený byt. Chceme totiž najít člověka, který nebude objekt jen po technické stránce spravovat, ale který bude také manažerem, schopným halu naplnit. Vycházíme z toho, že jsme blízko od Prahy, takže nebude problém takového člověka najít.“

Jak zpětně hodnotíte průběh výstavby – termíny, kvalitu prací apod.?

„Stavba probíhala v období velmi přehřátého stavebnictví a komplikovaly ji ztížené možnosti dodávek materiálů a stavebních kapacit.“

Na co by kolegové z jiných zastupitelstev měli při podobných investicích dávat pozor a důraz, co se vám při dostavbě tělocvičny osvědčilo a co naopak nedoporučujete opakovat?

„Doporučoval bych velmi důkladnou kontrolu dokumentace před výběrovým řízením a to zejména na soulad výkresové dokumentace s výkazem výměr. Pokud totiž něco chybí ve výkazu výměr, ale pro stavbu je to nezbytné, –– tak si to musí objednatel sám doplatit.“

Bohumil Řehák

starosta obce Průhonice

„Z celé realizace dodnes nejvíc vzpomínáme na setkání s panem docentem Rotterem. Naše jednání nám připomnělo naše studentská léta, připadali jsme si na schůzce jako u zkoušky. Ale dopadlo to nakonec dobře, vypadalo to, že jsme obhájili a zkoušku máme v indexu zapsanou. A potěšilo nás, když jsme se dlouho po naší schůzce, už v rámci přípravy tohoto článku dozvěděli, že nás pan docent těsně po tom jednání pochválil, že jsme byli připravení.“

Ing. Jaroslav Kosinka a Ing. Michal Přibyl, projektanti LLENTAB

Hrubý rozpočet stavebních prací tělocvičny (ceny jsou uváděny bez DPH)

16 430 000 Kč – Hrubé stavební práce, např.:

 • 5 506 000,- Kč (Svislé a kompletní konstrukce)
 • 3 553 000,- Kč (Vodorovné konstrukce)
 • 2 131 000,- Kč (Úpravy povrchů)
 • 1 528 000,- Kč (Zakládání)
 • 1 255 000,- Kč (Trubní vedení)

22 177 000 Kč – Práce a dodávky PSV, např.:

 • 5 762 000,- Kč (Konstrukce zámečnické)
 • 2 896 000,- Kč (Konstrukce truhlářské)
 • 1 753 000,- Kč (Izolace tepelné)
 • 1 529 000,- Kč (Povlakové krytiny)
 • 1 081 000,- Kč (Ústřední vytápění)
 • 1 069 000,- Kč (Akustická a protiotřesová op.)

293 000 Kč – Vedlejší rozpočtové náklady

Technické specifikace:

 • Půdorys nové haly: 25,4 x 45,9 m
 • Vnitřní světlá výška: 9 m.
 • Zastavěna plocha: 1 165,5 m2.
 • Střecha: sedlová s atikovými nástavci, sklon 2°.
 • Použitý střešní plášť LLENTAB: typ SP, nosnou vrstvou je pozinkovaný trapézový plech, opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících s modulovou vzdáleností 1500 mm.
 • Součástí dodávky byla vestavba patra o nosnosti 500 kg/m2. Patro má plochy 68,8 m2 a jeho podlaha je výšce 3,2 m.
 • Stavebně připravené byly i okenní otvory o rozměrech 5 400 x 2 300 mm (7 ks), 5 000 x 2 300 mm (8 ks) a 600 x 2 300 mm (9 ks). Světlo do interiéru přivádí také světlíky 800 x 1 500 mm (10 ks).