Doslova ukázkovým příkladem chování velkých ocelových kon­strukcí, stavěných podle zákonem daných požárních odolností, byl požár velkokapacitní pekárny na konci září loňského roku v Ostravě. Při požáru se vychýlila jedna ze zdí, takže na místo byl přivolán statik, který nakonec nařídil betonovou vestavbu v části haly strhnout.

Hořela polovina ploché střechy objektu o půdorysu 70 × 40 metrů. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za necelé dvě hodiny, když používali i výškovou techniku, dalších několik desítek minut jim zabralo dohašování“

Petr Kůdela, mluvčí hasičů

Celý objekt výrobní haly je poměrně velký. Sestává se z objektů vstupních surovin, samotné výrobní haly, která je jednolodní se středovým sloupem, administrativní budovy se šatnami pro zaměstnance a objekt expedice. Hala byla v provozu od roku 2008. Jedná se ocelovou montovanou halu systému LLENTAB, opláštěnou kombinací dvou provětrávaných fasád. Celá střecha měla několik světlíků a nesla poměrně dost vzduchotechniky. Vzhledem k cha­rakteru využití haly nebyl projekt nikterak požárně složitý .

Koncepce ochrany proti požáru

K ochraně proti požáru bylo použito standardního řešení LLENTAB v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby . Svislé nosné oce­lové konstrukce měly požadavek R 15 na požární odolnost a byly chrá­něny systémem KNAUF, sádrokartonovou deskou RED tl . 12,5 mm se skutečnou požární odolností R30, chráněné plechovou kapotáží proti poškození při provozu haly . Nosná ocelová příhradová konstrukce stře­chy byla bez požadavku na požární odolnost. Strop v administrativní části haly byl zajištěn protipožárním sádrokartonovým podhledem. Obvodové stěny haly byly navrženy na požadavek EW 30 DP1 požární odolností pro zamezení šíření požáru mimo objekt. Jednalo se o izolo­vané opláštění stěn 4F/4FI se skutečnou požární odolností EW 90 DP1, kde vnější vrstvu tvořila provětrávaná fasáda z cementotřískových desek Cetris nebo kovové lamelové fasády DEKLAMELA. Jako tepelná izolace byla použita desková izolace ROCKWOOL z čedičové vlny.

Průběh požáru

Požár haly, podle předběžných zpráv vyšetřovatelů, začal výbu­chem kotle v prostoru olejového hospodářství v hlavní části výrobní haly. Odtud se šířil především výplní střešní konstrukce. Přes všech­ny skutečnosti lze konstatovat, že ocelová konstrukce montované haly se i při minimálních nárocích na protipožární ochranu zachovala ideálně a nedošlo k její degradaci a následnému zřícení.

Rekonstrukce

Nosná konstrukce haly zůstala zachována a po nutné dekonta­minaci se mohlo přistoupit k její rekonstrukci. Práce na obnově haly začaly v polovině listopadu loňského roku a v polovině dubna letošního roku stavaři finišovali.

Opláštění výrobní haly bezprostředně po požáru.

Opláštění výrobní haly bezprostředně po požáru.

Detail příhradových vazníků po požáru.

Opláštění výrobní haly bezprostředně po požáru.

Původně jsme uvažovali o zjednodušení, oproti původní koncepci haly. Chtěli jsme například nahradit dřívější skládané fasády sendvičovým panelem pro urychlení rekonstrukce. Nakonec jsme však zachovali původní podobu haly, protože rekonstrukce fasády nebyla celoplošná a navazovala na stávající opláštění. Po dohodě s investorem jsme tedy vylepšili pouze konstrukci střechy, kde byla oproti původní výplni nově aplikována čedičová vata v tloušťce 60 mm s nehořlavou samozhášivou polyuretanovou deskou tloušťky 60 mm,“

Ing. Tomáš Kozák , technický ředitel LLENTAB

Se společností LLENTAB spolupracujeme bezmála dvacet let. Spolupráce začala výstavbou haly tady u nás, v Ostravě-Martinově a pokračovali jsme na stavbách dalších provozoven HRUŠKA. Jako každá česká firma, která začínala podnikat, jsme hledali skutečně levné a efektivní řešení, které by nás posunulo dál. Po celou dobu spolupráce nemáme s LLENTABEM žádné negativní zkušenosti. Vždy nám vyšli maximálně vstříc. Například po večerním požáru naší pekárny, byli jejich lidé na místě do dvaceti čtyř hodin. Zjistili rozsah poškození haly, zajistili statika a navrhli řešení opravy. Výhodou byla samozřejmě existence výrobní dokumentace haly. Díky tomu mohli ihned ve Švédsku zadat do výroby poškozené dílce, které musely být vyměněny. I přes pro stavaře velmi vytížené podzimní období udělali opravdu maximum a přesunuli část svých kapacit na rekonstrukci naší haly. Minimalizovali nám tak ušlý zisk, protože díky opravdu rychlé rekonstrukci jsme mohli již po cca sedmi měsících pomalu najíždět na zkušební výrobu. Na zrekonstruované hale jsme již využili nadstandardní protipožární ochrany střešní konstrukce a stejně budeme postupovat i v budoucnu. V horizontu několika let uvažujeme o výstavbě záložního provozu pekárny, který by nám umožnil kontinuovat výrobu v případě údržby nebo poruchy na hlavní výrobní lince. I pro tuto akci zcela určitě využijeme systému montovaných ocelových hal LLENTAB.

Pavel Hruzík, majitel společnosti Hruška

Výrobní část haly po rekonstrukci