Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů společnost LLENTAB spol. s r.o. informuje subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů zejména prostřednictvím webových stránek www.llentab.cz (dále jen „webové stránky“) a dále prostřednictvím jiných způsobů získání osobních údajů ohledně osobních údajů sdělených správci, jejichž právním základem zpracování je zákonné, předsmluvní a smluvní užití.

Jaké osobní údaje správce zpracovává?

Osobní údaje správce zpracovává (získává) z uzavřených smluv, předsmluvních jednání a obchodních jednání, včetně právních vztahů z uplatnění záruk a prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje jsou užity pro účely realizace obchodních vztahů a splnění zákonných povinností a v rámci oprávněných zájmů správce podle čl.6 odst. 1. písm. f Nařízení 2016/679 i k rozesílání marketingových materiálů včetně direct marketingu i prostřednictvím hromadných e-mailů. Zpracovávanými osobními údaji jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Webové stránky také užívají soubory cookies a systém Google Analytics.

Oprávněné zájmy

Oprávněným zájmem správce je užití osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení č. 2016/679 pro distribuci marketingových materiálů rovněž prostřednictvím direct marketingu a hromadných e-mailů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytnou pro splnění předsmluvních, smluvních a zákonných povinností a závazků, přičemž maximální doba uložení je 15 let od získání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů postupuje při jejich zpracování v souladu s právními předpisy a způsoby umožňujícími požadovatelnou ochranu při současném stavu techniky. Osobních údaje jsou zpracovávány pouze pro účely sdělené subjektům osobních údajů.

Subjekt osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, provedení jejich opravy v souladu se skutečným stavem nebo má právo požadovat jejich výmaz (uplatnit právo být zapomenut) po uplynutí doby, kdy jejich zpracování není nezbytné pro splnění smluvních závazků nebo ze zákonných důvodů. Subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti nesprávnému zpracování osobních údajů a může uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Subjekt osobních údajů má právo podat proti případnému nesprávnému zpracování stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má důvodně za to, že správce nespravuje osobní údaje řádně.

Správce osobních údajů sděluje, že nebude předávat osobní údaje třetím subjektům s výjimkou poskytnutí v rámci koncernu Llentab a s výjimkou splnění případné zákonné povinnosti a pokud bude poskytovat osobní údaje mimo území tak pouze se souhlasem subjektu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů mohou správce kontaktovat ohledně doplňujících informací nebo upřesnění práv a povinností, pokud k tomu mají věcné důvody, na adrese:

LLENTAB spol. s r.o.
Přátelství 1509/13
104 00 Praha 10 – Uhříněves

e-mail: info@llentab.cz

Závěrečné ustanovení

Správce je oprávněn kdykoli v zákonných mezích doplnit tuto informaci o ochraně osobních údajů. Informace o změně a nové znění textu bude zveřejněno na webových stránkách správce: www.llentab.cz

Informace o užití Cookies

Užíváním webových stránek správce souhlasíte s užitím textových souborů Cookies. V rámci této informace je možné zjistit podrobnosti o užití a ovládání Cookies.

Informace o Cookies

Cookies jsou malé textové soubory nezabírající v paměti počítače, tabletu nebo mobilního telefonu téměř žádné místo a které jsou uloženy v paměti zařízení a obsahují nezbytné informace pro své fungování v textové a číselné podobě. Nejsou užity pro zjištění osobních údajů a osoba prohlížející webové stránky nemůže být tímto způsobem identifikována.

Cookies nazvané jako Session Cookies jsou užívány pouze po dobu prohlížení webových stránek a jsou vymazány po uzavření prohlížeče. Cookies s názvem Persistent Cookies, jsou uloženy po určitou dobu a jsou vymazány automaticky po jejím uplynutí.

Jak jsou Cookies používány?

LLENTAB užívá Cookies pro identifikaci hardware, software a ze statistických důvodů. Zjišťovány jsou doba navštívení webových stránek, které části webových stránek jsou navštíveny, kdy jsou navštíveny, kdy došlo k návštěvě webových stránek a jestli byly navštíveny již dříve a z jakého počítače byly navštíveny.

Odinstalace Cookies

Můžete odstranit Cookies prostřednictvím svého prohlížeče a jeho nastavení. Postup jak Cookies odinstalovat je dostupný v nastavení prohlížeče. Níže jsou obsaženy instrukce jak odinstalovat Cookies v těchto prohlížečích:

Doplňující informace

Pokud bude potřeba doplnit nějaké další informace ohledně Cookies a webových stránek www.llentab.cz kontaktujte nás na emailové adrese info@llentab.cz.