CTPark Karviná se nachází pouhých 10 km od polských hranic a 30 km od Ostravy. Dostupnost parku je zdokonalena nedalekým ostravským letištěm (50 km). V rámci II. etapy výstavby parku tady letos stavěla halu v roli generálního dodavatele společnost LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. Spojení  střešních vazníků LLENTAB se stávající konstrukcí se ukázalo jako ideální a ekonomicky efektivní řešení velkoprostorové haly.

Vnější šířka haly je 46,8 metrů, délka 120,7 metrů, investor přitom požadoval celou plochu volnou (tj.  bez použití vnitřních sloupů). Vzhledem k velkému rozponu navrhnul generální dodavatel  LEKOS STAVBY ve spolupráci se společností LLENTAB konstrukční řešení se střešními vazníky, položenými na původním železobetonovém skeletu. Podle Jana Kolašína z obchodního oddělení LLENTAB se tato kombinace plně osvědčila a z hlediska nákladů na výstavbu, rychlosti i logistiky přinesla spokojenost jak na straně generálního dodavatele, ostravské společnosti LEKOS-STAVBY, tak i u samotného investora.

 

Společnost LLENTAB jsme si vybrali ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem byla naše velmi dobrá zkušenost z předchozí spolupráce. Druhým důvodem byl fakt, že pro šířku haly 46,8 m měl konstrukční systém LLENTAB výhodnější technické a ekonomické řešení v porovnání s klasickou ocelovou konstrukcí. Dalším podstatným benefitem byla námi rychleji provedená montáž.

Ing. Jaromír Feilhauer, jednatel společnosti LEKOS STAVBY, objasňuje důvody volby konstrukčního systému LLENTAB

Firma LLENTAB dodávala primární nosnou ocelovou konstrukci střechy, uloženou na železobetonový skelet. Součástí dodávky byly také ocelové štítové sloupy a ocelový ztužující systém. Prvky ocelové konstrukce byly vyrobeny ze zastudena válcovaných profilů, vyráběných přímo firmou LLENTAB. Na výrobu těchto profilů se používá ocel s mezí kluzu 350-500 MPa v závislosti na tloušťce profilu a s povrchovou úpravou zinkováním Z275MA-Z450MA, opět v závislosti na tloušťce stěny profilu. Některé spojovací prvky a prvky napojované na sloupy svařováním byly provedeny z běžných válcovaných profilů. Zde byla použita ocel S355 s nátěrovým systémem studený zinek (60 μm základový nátěr studený zinek + 80 μm studený zinek).

Nosná konstrukce střechy se skládá z podélných průvlaků, příčných vazníků a ztužení. Podélné příhradové průvlaky konstrukční výšky 3,1-3,7 m s rozpony převážně 12 m jsou uloženy horním pasem na vrcholy sloupů v obou podélných stranách. Kolmo na průvlaky jsou v modulu 6 m kladeny příhradové vazníky konstrukční výšky 3,2-3,9 m. Vazníky fungují jako prosté nosníky. Vzhledem k velkému rozponu byly vazníky projektovány a vyrobeny s nadvýšením.

Na takto rozměrnou halu s velký rozponem to bylo rychlé a efektivní konstrukční řešení, jehož výhody se projevily už při samotné výstavbě. Co se domluvilo, to platilo, jednoduchá byla i montáž nosné ocelové konstrukce střechy a naše požadavky na logistiku.“,

Ing. Jan Kolašín, obchodní zástupce, LLENTAB

Stabilitu haly v příčném směru zajišťují pouze vetknuté sloupy. Stabilita haly v podélném směru je zajištěna vetknutými sloupy, spojenými do rámové konstrukce v celé délce haly výše zmíněnými ocelovými průvlaky. Toto bylo zajištěno pevným spojením spodního i horního pasu průvlaku se sloupem. Průvlaky tedy fungují jako spojité nosníky pro podepření střešní konstrukce a zároveň jako příčel rámové konstrukce se sloupy.

Ve čtyřech místech na délce haly je ve střešní konstrukci provedeno příčné ztužidlo u spodního i horního pasu vazníků. Tedy jakýsi ztužující portál. Toto ztužidlo má za úkol přenášet síly nutné pro udržení stability vazníků a síly vznikající od podélného větru. Vazníky jsou k těmto portálům připojeny rozpěrami u spodní hrany po 12 m a u horní hrany po 6 m. U horního pasu vazníků bylo provedeno také podélné střešní ztužidlo.

Štítové ocelové sloupy jsou kotveny kloubově do základové konstrukce a jsou opřeny o střešní konstrukci. Střešní plášť je foliová střecha se sklonem 2°. Byl použit bezvaznicový systém s trapézovým plechem s vysokou vlnou. Opláštění stěn a atik bylo provedeno sendvičovými panely.

Z konstrukčního hlediska se jedná o zajímavý projekt, u kterého byl spojením rozlehlé ocelové prutové konstrukce se železobetonovým skeletem zastřešen poměrně velký otevřený prostor.

Ing. Michal Přibyl, který zodpovídal za technickou část projektu, k tomu dodává

Složení týmu LEKOS STAVBY, generálního dodavatele stavby: Ing. Jaromír Feilhauer – technická a obchodní část projektu / Luboš Drechsler – stavbyvedoucí

Složení týmu LLENTAB, který na projektu pracoval: Jan Kolašín – obchodní část projektu / Petr Kapečka – stavební část projektu / Stanislav Tóth – realizační dokumentace / Michal Přibyl – realizační dokumentace, zodpovědná osoba za technickou část projektu