Společnost LLENTAB usiluje o to, aby byla pro zákazníka první volbou na trhu. Se zaměřením na dlouhodobou ziskovost přinášíme hodnotu našim zákazníkům, vlastníkům, dodavatelům i nám samotným a zároveň přispíváme k udržitelnému rozvoji.

Základním požadavkem je, abychom respektovali a dodržovali místní předpisy a mezinárodní úmluvy, pravidla hospodářské soutěže, dohody a požadavky na bezpečnost, stejně jako další předpisy, které určují rámec našeho podnikání.

Tento Etický kodex popisuje, jak má společnost LLENTAB postupovat, aby podnikala hospodárně a sociálně, eticky a ekologicky odpovědně, stejně jako to očekáváme od našich obchodních partnerů.

Tento Etický kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti LLENTAB a všechny další zástupce jednající jejím jménem, včetně stálých zaměstnanců, zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou, výpomoci, konzultantů, vedoucích pracovníků i členů představenstva v rámci společnosti LLENTAB. Zaměstnanci by se měli taktéž seznámit se zásadami, postupy, pokyny a pravidly společnosti LLENTAB, které obsahují další pokyny a informace.

Každý vedoucí oddělení odpovídá za to, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni se zásadami stanovenými Etickým kodexem, který musí být dostupný všem zaměstnancům společnosti LLENTAB. V případě zjištění porušení tohoto Etického kodexu nebo jakýchkoli jiných zásad je třeba neprodleně informovat svého nadřízeného nebo jinou příslušnou osobu ve struktuře společnosti.

1. Úcta k lidem

Společnost LLENTAB aktivně usiluje o bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí bez diskriminace, které neustále rozvíjí dovednosti zaměstnanců, aby byli s prací spokojenější a mohli se dále kariérně rozvíjet. Je třeba respektovat a dodržovat povinnosti vůči zaměstnancům vyplývající z právních předpisů a dohod o sociální ochraně.

1.1. Lidská práva

Práva našich zaměstnanců a zaměstnanců našich dodavatelů nebo obchodních partnerů musí být vždy respektována, přičemž neustále usilujeme o zachování vysoké úrovně z hlediska pracovněprávních norem a pracovních podmínek.

Vždy jednáme eticky a dodržujeme lidská práva v souladu se základními úmluvami Mezinárodní organizace práce (MOP). Respektujeme Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, pracovněprávních vztahů, životního prostředí a boje proti korupci.

Netolerujeme žádnou formu psychických ani fyzických trestů, hrozeb, diskriminace, šikany, obtěžování či zneužívání a zajišťujeme důstojnou pracovní dobu, mzdy a příspěvky, svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání.

To mimo jiné znamená:

 • Všichni vedoucí pracovníci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat lidská práva. Měli byste brát ohled na to, jaký dopad mohou mít činnosti, kroky a rozhodnutí ve vašem oboru na ostatní. Práci je třeba vykonávat tak, aby se minimalizovaly veškeré negativní důsledky.
 • Kdokoli, kdo odhalí jakékoli porušování lidských práv, je povinen to nahlásit svému přímému nadřízenému nebo využít systému pro whistleblowing.

1.2 Nucená a dětská práce

Ve společnosti LLENTAB netolerujeme dětskou práci, otroctví nebo jiné formy nucené práce ani práci spojenou s obchodování s lidmi. To samé platí pro naše dodavatele a obchodní partnery.

Dítě je (podle úmluv MOP č. 138 a 182) osoba mladší 18 let. V případě, že mají ukončenou povinnou školní docházku, mohou děti ve věku 15–18 let vykonávat jednoduché pracovní úkoly. Děti nesmí vykonávat práci, která může mít negativní dopad na jejich zdraví nebo bezpečí.

To mimo jiné znamená:

 • Kdokoli, kdo si všimne čehokoli, co by mohlo být známkou dětské práce, otroctví nebo obchodu s lidmi v souvislosti s činnostmi společnosti LLENTAB, našich dodavatelů nebo obchodních partnerů je povinen kontaktovat přímo vedení skupiny.
 • V případech, kdy společnost LLENTAB umožňuje vykonávat práci mladistvým, jako jsou stáže nebo brigády, je třeba zajistit, aby byly dodržovány místní předpisy ohledně pracovních podmínek a aby mladiství nebyli vystaveni nebezpečí s ohledem na BOZP.

1.3 Pracovní doba a mzda

Ve společnosti LLENTAB se snažíme vytvořit správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zastáváme se o odpovědný přístup ke mzdám a příspěvkům. Mzdy a další odměny musí splňovat přinejmenším platné smluvní podmínky a obecně uznávané standardy v oboru.

To mimo jiné znamená:

 • Zaměstnancům společnosti LLENTAB by nemělo být přidělováno takové množství přesčasů, které by ohrožovalo jejich zdraví. Musí být dodržovány místní právní předpisy o pracovní době.
 • Všichni zaměstnanci musí být jasně a jednoznačně informováni o svých pracovních podmínkách, včetně mezd/odměn a pracovní doby.

1.4 Svoboda sdružování

Usilujeme o budování konstruktivních vztahů s našimi zaměstnanci. To zahrnuje svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání. Snažíme se o otevřený a transparentní dialog s cílem přímo zapojit naše zaměstnance nebo případně jejich zástupce.

To mimo jiné znamená:

 • Zaměstnanci se mohou svobodně sdružovat v jakýchkoli zaměstnaneckých organizacích, a stejně tak se mohou takové účasti a činností zdržet.
 • Vedoucí pracovníci nesmějí zaměstnancům v této svobodě nijak bránit.
 • Dialog mezi odbory/zástupci zaměstnanců a vedením by měl být konstruktivní a zdvořilý.
 • Zástupci zaměstnaneckých organizací musí dostat prostor k plnění svých povinností.

1.5 Diskriminace

Diskriminace do našeho pracovního prostředí nepatří. Společnost LLENTAB usiluje o podporu diverzity a rovnosti na pracovišti. Rozdíly mezi zaměstnanci vytvářejí dynamiku a podporují kreativitu, správná rozhodnutí a lepší chápání našich zákazníků. Společnost LLENTAB chce být společností, jejíž zaměstnanci reprezentují společnost jako celek.

Nikdo nesmí být diskriminován na základě pohlaví, věku, náboženství, rodinného stavu, etnického původu, sociálního zázemí, nemoci nebo zdravotního postižení, těhotenství, národnosti, přesvědčení, členství v zaměstnaneckých organizacích, politické příslušnosti nebo sexuální orientace.

To mimo jiné znamená:

 • Bez ohledu na rozdíly, postavení, věk nebo jiné charakteristiky musí být se všemi zaměstnanci zacházeno s respektem.
 • Žádná rozhodnutí o zaměstnání nesmí být učiněna na základě diskriminace.
 • Kdokoli, kdo se setká se situací, kde dochází k diskriminaci, je povinen tuto skutečnost nahlásit svému přímému nadřízenému nebo jiné příslušné osobě ve struktuře společnosti.

1.6 Obtěžování a šikana

Obtěžování může mít podobu písemných nebo slovních poznámek, pomluv, vtipů, hanlivých nebo urážlivých výrazů nebo šikany, kdy nadřízení zneužívají urážlivým chováním nebo výhružkami svého postavení.

Platí u nás nulová tolerance jakéhokoli obtěžování a šikany. Nesmí docházet k sexuálnímu obtěžování ani sexuálně nabitým narážkám. Všichni zaměstnanci se musí k ostatním chovat s respektem a důstojností.

To mimo jiné znamená:

 • Nikdy se nevyjadřujte hanlivě nebo posměšně o jiných lidech ve společnosti.
 • Nikomu nepokládejte vtíravé otázky ohledně jejich soukromého života a nemějte nevyžádané společenské ani sexuální narážky.
 • Nezneužívejte své postavení vůči podřízeným.
 • Nikdy neposílejte kolegům e-maily s nevhodným obsahem.
 • V prostorách společnosti nejsou povoleny žádné pornografické ani rasistické obrázky.
 • Kdokoli, kdo se stane obětí šikany nebo se o takové diskriminaci dozví, by se měl obrátit na svého přímého nadřízeného nebo jinou příslušnou osobu ve struktuře společnosti. Osoba, která záležitost prošetřuje, musí být nestranná a dotčené osoby jí musí důvěřovat.

1.7 Bezpečnost a duševní pohoda

Ve společnosti LLENTAB si dobře uvědomujeme, že naši zaměstnanci jsou pro úspěšné podnikání tím nejdůležitějším, a snažíme se udržovat dlouhodobě udržitelné pracovní prostředí, kde všichni zaměstnanci mohou podávat co nejlepší výkony.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou při přípravě našich pracovních postupů a organizaci našich činností na prvním místě. Společnost LLENTAB vždy usiluje o minimalizaci nebo celkové předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání tím, že průběžně vyhodnocuje a zmírňuje rizika, která mohou z našich činností přímo či nepřímo vyplývat.

Vedoucí pracovníci na všech úrovních přímo odpovídají za přijetí opatření k minimalizaci potenciálních negativních dopadů na jednotlivce.

To mimo jiné znamená:

 • Odpovědní vedoucí pracovníci musí zajistit, aby jejich zaměstnanci byli seznámeni s pracovními postupy a pravidly společnosti LLENTAB týkajícími se BOZP.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy na pracovišti.
 • Všichni vedoucí pracovníci musí přispívat k udržování bezpečného pracoviště pro sebe i své kolegy a hlásit jakákoli zjištěná rizika nebo incidenty související s BOZP.

1.8 Rovné podmínky

Společnost LLENTAB usiluje o to, aby měla pověst atraktivního a podnětného pracoviště pro ženy i muže. Věříme, že práva, vliv a zdroje by měly být rozdělovány spravedlivě mezi obě pohlaví za účelem vytvoření rovných podmínek. Vycházíme z toho, že je třeba dodržovat zásadu rovného postavení žen a mužů a budeme usilovat o to, aby nikdo nebyl vystaven ponižování na základě pohlaví.

To mimo jiné znamená:

 • Ženy a muži musí mít rovné příležitosti k zaměstnání, školení, povýšení a rozvoji v rámci své práce.
 • Ženy i muži by měli dostávat za rovnocennou práci stejnou mzdu.
 • Ženy i muži by měli dostat příležitost skloubit práci a rodičovství.

1.9 Alkohol a omamné látky

Alkohol a omamné látky zvyšují riziko nehod, zdravotních problémů, ztráty cenné pracovní síly, nákladů spojených s narušením produkce a nedostatky v kvalitě, a proto jejich užívání v práci netolerujeme. Tímto tématem se hlouběji zabývají naše zásady týkající se alkoholu a omamných látek, které jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat.

2. Korektní podnikání v souladu se zákonem

Základním požadavkem je, abychom respektovali a dodržovali místní a mezinárodní předpisy, pravidla hospodářské soutěže, dohody a požadavky na bezpečnost, stejně jako další předpisy, které určují rámec našeho podnikání. Společnost LLENTAB chrání investice vlastníků a usiluje o udržitelnou a lepší návratnost. Společnost je povinna své vlastníky správně informovat o strategiích, obchodních činnostech a výsledcích.

2.1 Spravedlivá hospodářská soutěž

Ve společnosti LLENTAB věříme ve spravedlivý a konkurenceschopný trh. Neprovádíme žádné činnosti, které jsou podle platných právních předpisů o hospodářské soutěži nezákonné, a od všech zaměstnanců se očekává, že budou přísně dodržovat platné zákony a předpisy.

Společnost LLENTAB nepřipouští žádnou formu spolupráce na cenotvorbě a podporuje korektní hospodářskou soutěž ve všech aspektech obchodní činnosti při výběrových řízeních, cenových nabídkách, veřejných zakázkách a nákupech.

To mimo jiné znamená:

 • Neuzavíráme žádné kartelové dohody s konkurenty upravující ceny, obchodní podmínky, výrobu, vývoj technologií, rozdělení trhů nebo jiné tržní jednání.
 • S konkurencí nikdy neprojednáváme ceny, zisky, náklady, nabídky, zákazníky, vývoj trhu a technologií a další neveřejné citlivé informace.

2.2 Korupce a úplatkářství

Korupce představuje zneužití mocenského postavení k osobnímu prospěchu. Společnost LLENTAB netoleruje korupci, úplatkářství ani vydírání v jakékoli podobě. To platí pro všechny obchodní činnosti a transakce ve všech zemích, kde působíme. Společnost LLENTAB ani žádný její zástupce se nesmí na korupci podílet ani ji žádným způsobem podporovat.

Společnost LLENTAB může poskytovat dary nekomerčním neziskovým organizacím nebo charitě. O darech musí rozhodnout generální ředitel pro danou zemi a nesmí být spojeny s předešlými, současnými ani budoucími transakcemi.

To mimo jiné znamená:

 • Jednáme a činíme rozhodnutí bez ohledu na osobní prospěch.
 • V případě podezření na nesrovnalosti spojené s korupcí je zaměstnanec povinen neprodleně informovat svého nadřízeného nebo využít systém pro whistleblowing.

2.3 Střet zájmů

Zaměstnanci společnosti LLENTAB se nesmějí podílet na činnostech, které by mohly vést ke střetu zájmů, ani využívat vztahů s obchodními partnery k osobnímu prospěchu. Zaměstnanci se musí vyvarovat střetu zájmů mezi soukromými finančními záležitostmi a činností společnosti. To zahrnuje poskytování a přijímání osobních darů nebo služeb nad rámec toho, co je běžně přijatelné v rámci obchodní činnosti podle zásad společnosti LLENTAB pro pohostinnost a benefity. V této souvislosti není dovoleno také o žádné dary žádat ani je slibovat.

Zaměstnanci nesmějí vykonávat práci nebo nepřímo vykonávat hospodářskou činnost pro organizaci, která konkuruje společnosti LLENTAB nebo s ní obchoduje. Veškeré obchodní transakce by měly být prováděny řádně podle pravidel společnosti.

To mimo jiné znamená:

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni informovat svého nadřízeného o všech obchodních aktivitách prováděných mimo společnost LLENTAB.
 • Kdokoli, kdo odhalí pochybení nebo neetické chování, je povinen informovat svého nadřízeného nebo jinou příslušnou osobu ve struktuře společnosti.
 • Pokud některý z obchodních partnerů společnosti LLENTAB opakovaně a/nebo závažným způsobem poruší naše pokyny, spolupráce s ním bude ukončena.

2.4 Sankce

Přímo ani nepřímo nejednáme s žádnými osobami nebo subjekty, které jsou uvedeny na sankčních seznamech. Není dovoleno obchodovat se zeměmi nebo oblastmi, na které se vztahují sankce.

To mimo jiné znamená:

 • Kdokoli, kdo jménem společnosti LLENTAB obchoduje s třetími stranami, musí mít povědomí o majiteli dané společnosti (vyžádat si potvrzení o platbě), se kterou obchodujeme.
 • Pokud existuje podezření, že daná třetí strana může být uvedena na sankčním seznamu nebo že má přidruženou společnost v zemi, která podléhá sankcím, je třeba kontaktovat přímého nadřízeného nebo jinou příslušnou osobu ve struktuře společnosti.

2.5 Politický závazek

Společnost LLENTAB zůstává ve vztahu k politickým stranám či kandidátům neutrální. Propagace určitých politických stran nebo kandidátů jménem společnosti LLENTAB nebo s využitím prostředků skupiny není dovolena.

Zaměstnanci, kteří se zapojují do dialogu s orgány státní správy a jinými veřejnoprávními subjekty s cílem informovat nebo ovlivnit veřejnou politiku tak musí činit odpovědně a transparentně v souladu s platnými právními předpisy.

To mimo jiné znamená:

 • Zaměstnanci se mohou účastnit politických aktivit a poskytovat příspěvky politickým stranám jako soukromé osoby, a to pouze ve svém volném čase a s využitím vlastních finančních prostředků.
 • Zaměstnanci nesmějí jménem společnosti LLENTAB poskytovat příspěvky na politické účely ani takovéto příspěvky účtovat do nákladů.
 • Kdokoli se soukromě věnuje politické činnosti, nesmí tak činit jménem společnosti LLENTAB ani se tak prezentovat.

2.6 Kvalita a bezpečnost

Společnost LLENTAB při navrhování, výrobě, uvádění na trh a prodeji svých produktů dodržuje zákonné požadavky a normy týkající se bezpečnosti a kvality. Produkty nesmí být dodávány zákazníkům před splněním příslušných právních předpisů a požadavků na kvalitu a bezpečnost.

To mimo jiné znamená:

 • Jednáme profesionálně a kompetentně, abychom splnili dohodnuté požadavky a očekávání.
 • Pečlivě plánujeme a plníme naše sliby a dohody.
 • Nerealizujeme projekty, u kterých si nejsme jisti, zda splní příslušné podmínky, za kterých mají fungovat.
 • Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců, aby byl každý seznámen se stanovenými požadavky a mohl odpovídat za správné provedení.
 • Sledujeme a zlepšujeme náš systém na kontrolu kvality.
 • Pracujeme s produkty a službami vybraných dodavatelů a rozvíjíme s nimi spolupráci.
 • Neustále pracujeme na zlepšování našich obchodních činností a nápravě vzniklých chyb a nedostatků, přijímáme preventivní opatření a sdílíme získané zkušenosti v rámci skupiny.
 • Dodržujeme a jasně vysvětlujeme smluvní požadavky a platné zákony, předpisy a normy pro navrhování a výrobu ocelových produktů a staveb.

2.7 Whistleblowing

Společnost LLENTAB usiluje o transparentní obchodní prostředí a vysokou úroveň obchodní etiky. Naši zaměstnanci hrají klíčovou roli při odhalování jakýchkoli nesrovnalostí, které je třeba napravit.

K upozornění na závažná rizika, která mohou způsobit újmu jednotlivcům, naší organizaci, celkové společnosti a životnímu prostředí, využíváme systém pro whistleblowing, který je našim zaměstnancům i třetím stranám k dispozici na našich webových stránkách. Pokyny k systému pro whistleblowing jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tento systém je důležitý pro snížení rizik a udržení důvěry v naši činnost, jelikož může včas odhalit a napravit nesrovnalosti na základě případných podezření.

To mimo jiné znamená:

 • Kdokoli má podezření na závažné nesrovnalosti, které se dotýkají nezbytných aspektů společnosti, jako je účetnictví, audit, korupce, ohrožení života a zdraví, závažné trestné činy proti životnímu prostředí, závažné bezpečnostní nedostatky nebo závažné formy diskriminace nebo obtěžování, je může nahlásit prostřednictvím našeho systému pro whistleblowing.
 • Whistleblowerovi, který na základě těchto pokynů ve svém oznámení nahlásí skutečné podezření nebo obavu, nehrozí v jeho důsledku žádná odplata.
 • Hlášení whistleblowerů mohou být otevřená nebo anonymní a každý, kdo se rozhodne zůstat v anonymitě, má záruku, že se ho nikdo nebude snažit identifikovat.
 • K zajištění nezávislosti a důvěrnosti informací přijímá všechna hlášení externí subjekt, který je přezkoumá a případ předá pracovníkům, kteří jsou ve společnosti LLENTAB pověřeni jeho vedením.

3. Majetek společnosti

Ochrana našeho majetku včetně nemovitostí, duševního vlastnictví a finančních zdrojů je pro naše podnikání zásadní. Všichni odpovídáme za ochranu našeho majetku a jeho šetrné a efektivní využívání.

3.1 Užívání majetku společnosti

Netolerujeme podvody ani žádné zneužívání majetku společnosti. Podvodem se rozumí jakékoli jednání, včetně nečinnosti, s cílem uvést ostatní v omyl (např. společnost, veřejnost nebo investory), aby podnikli kroky, které by jim způsobily finanční újmu.

Majetek, vybavení, zdroje a finanční prostředky lze používat pouze pro účely našeho podnikání a nikoli pro osobní prospěch.

Příklady zneužití zahrnují krádež, falšování výdajů nebo pracovních výkazů nebo nevhodné využívání služebních počítačů, telefonů nebo jiných zařízení.

To mimo jiné znamená:

 • Zaměstnanci jsou povinni dodržovat všechny platné místní předpisy o cestovních náhradách a výdajích.
 • Soukromé výdaje nelze vykazovat jako služební výdaje.
 • Počítače společnosti nesmí být používány k nezákonné činnosti nebo k zobrazování nevhodného materiálu, včetně pornografických stránek, nenávistného obsahu a dalších stránek, které by mohly poškodit pověst společnosti.

3.2 Podávání zpráv a účetnictví

Přesnost a bezúhonnost našich finančních výkazů jsou zásadní, abychom si udrželi důvěru zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran. Všechny finanční transakce musí být zaznamenány a zaúčtovány v souladu s platnými účetními zásadami.

V našich výkazech či záznamech není dovoleno uvádět informace, které jsou záměrně zavádějící, které zakrývají skutečnou povahu transakcí nebo které uvádějí zavádějící informace s cílem ovlivnit výsledky nebo klíčové údaje. Je zakázáno manipulovat s účetními pravidly nebo je jakkoli měnit za účelem dosažení finančních cílů.

To mimo jiné znamená:

 • Předkladatel informací odpovídá za to, že jsou správné a že při vykazování správně odrážejí skutkovou podstatu.
 • Kdokoli zjistí chybu v účetním záznamu nebo má podezření, že došlo k podvodu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit svému přímému nadřízenému.

3.3 Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví společnosti LLENTAB, například koncepty, obchodní tajemství, názvy domén nebo průmyslové vzory, představují cenný majetek společnosti. Tato hodnota může být ztracena nebo ohrožena, pokud je majetek zneužit nebo pokud jsou informace neoprávněně zveřejněny.

To mimo jiné znamená:

 • Kdokoli, kdo má podezření, že třetí strana porušila (i domněle) naše práva duševního vlastnictví, je povinen okamžitě informovat svého přímého nadřízeného.
 • Je třeba respektovat práva duševního vlastnictví ostatních.
 • Práva k duševnímu vlastnictví, které vzniklo v průběhu vašeho pracovního poměru, zůstávají majetkem společnosti LLENTAB i po jeho ukončení.

4. Šíření informací

Vedeme naše zaměstnance k tomu, aby šířili značku společnosti LLENTAB a naše produkty a služby, ale prozrazovat či zveřejňovat obchodní tajemství a jiné informace třetím stranám je zakázáno.

4.1 Důvěrné informace

Informace o společnosti LLENTAB mají svou hodnotu. Zaměstnanci mohou mít přístup k důvěrným informacím, jako jsou finanční údaje, obchodní tajemství, ceny, údaje o prodeji, zisky, strategie, informace o smlouvách, seznamy zákazníků a dodavatelů nebo jiné neveřejné informace o společnosti LLENTAB.

Důvěrné informace společnosti LLENTAB je třeba chránit a zacházet s nimi s rozvahou a nesmí být sdělovány neoprávněným osobám nebo jinak zveřejňovány, pokud k tomu nejsou příslušné osoby výslovně zmocněny. Povinnost chránit důvěrné informace trvá i po ukončení pracovního poměru. To platí i pro informace poskytnuté zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery.

To mimo jiné znamená:

 • Dávejte pozor, abyste nezveřejňovali důvěrné informace na sociálních sítích, ani je nerozebírali na místech, kde je mohou slyšet ostatní.
 • Pokud je nezbytné sdílet důvěrné informace se třetími stranami, ujistěte se, že s nimi byla uzavřena dohoda o mlčenlivosti.
 • Pamatujte, že po vás může být požadováno, abyste důvěrné informace chránili i po odchodu ze společnosti. To také znamená, že noví zaměstnanci nesmějí sdílet důvěrné informace svého bývalého zaměstnavatele, ani to po nich nesmí být požadováno.
 • Při nakládání s informacemi společnosti LLENTAB používejte pouze zařízení a služby schválené společností.
 • Veškerou komunikaci související s prací vyřizujte prostřednictvím firemních e-mailových účtů a dalších kanálů společnosti LLENTAB. Nepoužívejte soukromé e-mailové účty, sociální sítě nebo podobné způsoby komunikace.

5. Udržitelnost z hlediska životního prostředí

Projekty, které plánujeme a realizujeme, musí být odpovědně a dlouhodobě navrženy s ohledem na životní prostředí a ekonomické a sociální aspekty. Všichni zaměstnanci se podílejí na neustálém zlepšování a dalším rozvoji naší práce v oblasti životního prostředí.

Hledisko udržitelnosti musí být zahrnuto do všech činností, abychom minimalizovali dopad našich procesů na životní prostředí a zajistili tak, že jsme pro celkovou společnost přínosem.

Společnost LLENTAB má díky ekologičtějším volbám za cíl přicházet s ocelovými stavbami, které jsou šetrné ke klimatu, a tím přispívat k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů v průběhu celého životního cyklu stavby.

Zaměřujeme se na snížení spotřeby energie, optimalizaci přepravy a zajištění bezpečného a ekologického nakládání s odpady, čímž snižujeme dopad na klima.

5.1. Životní prostředí

V rámci svých závazků se společnost LLENTAB snaží vytvářet optimální podmínky pro minimalizaci dopadů na klima a životní prostředí a přispívat k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů v projektech, do kterých je zapojena. Společnost LLENTAB usiluje o to, aby nabízela kvalitní a udržitelné stavební materiály z hlediska jejich životního cyklu a nahrazovala škodlivé látky používané v produktech. Kdykoli je to možné, naše zařízení a procesy využívají obnovitelné zdroje energie. Ve fázi výroby i nákupu se rovněž zohledňuje biodiverzita, využívání půdy, odlesňování a spotřeba vody.

Přípravou environmentálních prohlášení o produktu (EDP) pro námi vyráběné materiály a stejnými požadavky na materiály a produkty od našich dodavatelů můžeme u těchto produktů měřit emise oxidu uhličitého. Každoročně také sledujeme naši klimatickou stopu, mimo jiné na základě spotřeby elektřiny, tepla, paliv, vody, dřevních surovin, osobní dopravy, přepravy materiálu, množství odpadu a používání strojů. Na základě tohoto sledování stanovujeme cíle a akční plány pro snížení emisí skleníkových plynů.

V každodenním životě děláme vše pro to, abychom omezili plýtvání přírodními zdroji a co nejšetrněji naložili se vzniklým odpadem. Klademe důraz na zlepšování efektivního využívání zdrojů, tj. předcházením vzniku odpadů a lepším tříděním.

Na našich staveništích a v rámci našich projektů se snažíme ještě více snížit spotřebu energie, třídit stavební odpad hned u zdroje a činit ekologicky šetrné volby při pronájmu zařízení a nákupu materiálů.

Nakoupené chemické látky musí být před použitím posouzeny z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví a musí k nim být přiložena související dokumentace, například bezpečnostní list. Uživatel musí být informován o rizicích spojených s danou chemickou látkou a v případě potřeby musí mít přístup k vhodným ochranným prostředkům. Společnost LLENTAB zavedla interní pravidla týkající se odpovědného nakládání s chemickými látkami, která jsou v souladu s platnou legislativou a návody, jak postupovat v případě úniku používaných chemických látek nebo jiných dopadů na životní prostředí.

To mimo jiné znamená:

 • Usilujeme o vytváření zdravého životního prostředí, kde výroba a produkty nemají negativní vliv na lidi a přírodu.
 • Pečlivě řídíme a dokumentujeme náš dopad na životní prostředí v souladu s právními požadavky.
 • Používáme chemické látky a další spotřební materiál, které minimalizují riziko újmy na lidském zdraví nebo životním prostředí.
 • Ve všech našich provozech usilujeme o snížení emisí uhlíku, snižujeme spotřebu energie a volíme udržitelné zdroje energie.
 • Staráme se o to, aby byla zajištěna příslušná environmentální povolení.
 • S produkty nakládáme s rozmyslem, snižujeme používání škodlivých látek a materiálů a nakupujeme stavební materiály s ohledem na životní prostředí.
 • Zdroje jako energie, voda, chemikálie a materiály využíváme udržitelně.
 • Minimalizujeme pracovní cesty a pokud možno využíváme schůzky online nebo po telefonu.
 • Zajišťujeme, aby se s odpady nakládalo bezpečným způsobem a co největší množství se recyklovalo, opětovně použilo a účinně využilo.