Ocelové haly

Stavba přizpůsobená okolí

Miljöbild Båt -Skog -soln 15x 5 01

Chceme přispívat k dlouhodobému, pozitivnímu vývoji a omezit negativní dopad na životní prostředí

ECO design a konstrukce

Jakožto významný stavitel ocelových hal odpovídáme za výběr ekologicky nezávadných materiálů. Materiály by měly vydržet po celou dobu životnosti konstrukce, jejich přeprava na staveniště musí být snadná a efektivní, musí být znovu použitelné / recyklovatelné a nesmí obsahovat škodlivé látky. Abychom splnili tyto požadavky „zelené“ stavební firmy, máme velice dobrý přehled o nárocích, jež jsou na nás kladeny v projektech, u kterých se uplatňují aktuální ekologické klasifikační systémy. Často pracujeme v roli spoludodavatele nebo subdodavatele u značení ekologických staveb, např. LEED, BREEAM, a ekologické klasifikace staveb, jež vyžaduje specifické požadavky u stavebních materiálů. Výběrem stavebních materiálů s minimálním obsahem nezdravých a ekologicky škodlivých materiálů a výrobou staveb s minimálním dopadem na životní prostředí přispíváme k zdravějšímu vnitřnímu prostředí. Je také důležité používat udržitelné materiály pro budoucnost; jinými slovy materiály, jež vydrží po celou dobu životnosti stavby a přispějí k bezpečnější manipulace v budoucnu.

Volba správných materiálů je důležitá, ale neméně důležité je těmito materiály neplýtvat. To s sebou přináší také finanční a ekologické výhody. Když použijeme méně materiálů, šetříme cenné zdroje, jež by byly použity na výrobu tohoto materiálu; druhým přínosem je to, že dokážeme snížit objem zásilek přepravovaných na staveniště. V rámci naší každodenní práce musíme udělat vše proto, abychom omezili plýtvání přírodními zdroji a co nejefektivněji likvidovali vzniklý odpad. Na našich staveništích a v rámci našich stavebních projektů bychom měli zajistit, aby se naši zaměstnanci, ale také zaměstnanci našich subdodavatelů, neustále zlepšovali ve snižování spotřeby elektřiny a aby se při najímání zařízení a strojů rozhodovali správně, s ohledem na životní prostředí. Za účelem podpory ochrany životního prostředí jsme zavedli systém ochrany životního prostředí, který v zásadě splňuje požadavky normy ISO 14001. 

Vyřazování nebezpečných látek  

Společnost LLENTAB využívá databázi chemických látek, která nám umožňuje posoudit veškeré chemické látky používané v našich stavebních projektech a při naší výrobě a vyhodnotit rizika s nimi spojená. Neustále zvyšujeme požadavky na stavební materiály a chemické látky, což nás i naše dodavatele vede k tomu, abychom hledali stále lepší alternativy. Na základě kritérií BASTA je naším cílem zcela vyřadit závadné a ekologicky škodlivé chemické látky.